56 12 30 30

Verdivurdering

Eigna rapport der det er behov for forenkla vurdering av marknadsverdi, tildømes ved refinansiering. Rapporten er òg kjent som meklarvurdering, e-takst eller forenkla verditakst.

 

Grunnlaget for verdien er basert på ein enkel gjennomgang av eigedomen utan arealmåling eller teknisk gjennomgang. Rapporten inneheld ei kort oppsummering/skildring.

 

I tillegg er blant anna desse faktorane med på å danne verdigrunnlaget

  • plassering
  • standard på bustaden
  • vedlikehaldsbehov
  • antall soverom og planløysing
  • nærleik til skular, barnehagar og aktivitetstilbod
  • nabolag
  • garasje- og parkeringsmuligheter
  • uteområder og eventuelle fellesareal

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

"Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt"