56 12 30 30

Tomtetakst


Hva er en tomtetakst?

Verditaksering av ubebygde tomter går ut på å berekne den tekniske verdien av tomten slik den fremstår i dag. Verdien tar hensyn til eventuelle opparbeidelse av eiendommen, utsikt, solforhold og den lokale infrastrukturen i området. 

 

På bebygde eiendommer er tomteverdien en del av den totale verditaksten. Tomtens verdi tar utgangspunkt i pris for råtomt med tillegg for lokal infrastruktur, tomtens beskaffenhet og beliggenhet.


Kva brukes en tomtetakst til?

Tomtetakst brukes blant annet til refinansiering, lån med pant i eiendommen, fritt salg, eller i forbindelse med arveoppgjør, skilsmisse eller lignende. Den blir også benyttes i forbindelse med innløsning av festeavtaler. 

 

Ved å innhente en tomtetakst kan man få en god oversikt over verdien av tomten og dermed ta bedre beslutninger i forhold til for eksempel videre utvikling av eiendommen.

 
Hvordan beregner vi verdien på en ubebygget tomt?

Verditaksering av ubebygde tomter går ut på å berekne teknisk verdi av tomta. Denne verdien består av eventuell opparbeiding av eigedomen, utsyn, soltilhøve og den lokale infrastrukturen i området.  
              

Lokal infrastruktur sier noe om hvordan forholdene rundt tomten er organisert, om tomten ligger i regulert område, adkomstvei, tilgang til vann og avløp i område, avstander til butikker, skoler, barnehager og så videre. Vi vurderer også sammenlignbare salg i område.  

                
Vi går også gjennom planbestemmelser i kommunen, blant annet hva man kan man få tillatelse til å bygge på tomten. Vi ser også på andre eventuelle begrensinger som blant annet flom- eller skredfare i område. 


Festetomter

En tomtetakst på en festet tomt utføres etter retningslinjene til Tomtefesteutvalget. Formålet med taksten er ofte å fastsette innløsningssummer og justeringer av festeavgiften for festetomter, som er underlagt begrensninger som er regulert av Tomtefesteloven.

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

"Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt"