Uavhengig kontroll

Me utfører uavhengig kontroll av våtrom og lufttettleik i tiltaksklasse 1 ihht. SAK 10 § 14-6. når det finst søknadspliktig bygging av våtrom i bustader, og ved kontroll av lufttettleik i nybygg.

Kva er uavhengig kontroll?
Den uavhengige kontrollen skal sjå til at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeida, at prosjekteringa av tiltaket oppfyller krava i byggteknisk forskrift (TEK) og at byggearbeida er utført i samsvar med teikningar og arbeidsskildringar.

Føremålet med reglane er å bidra til at det vert bygt med riktig kvalitet og redusera byggfeil.

Kva skal kontrollerast?
I tiltaksklasse 1 er det krav til uavhengig kontroll av:

  • Fuktsikring av våtrom i bustader.
  • Lufttettleik i nye bustader.
  • Krava gjeld òg for fritidsbustader med meir enn ein bu-eining.

Når skal kontrollen skje?
Kontroll av våtrom og lufttettleik er i hovudsak kontroll av utføringa. Kontroll av våtrom vert gjort i utførelsesfasen. Kontrollen bør gjennomførast etter at tettesjiktet er påført og gjennomføringa forsegla og før overflatematerialar som flisar, belegg osv. er montert.

Ved avslutta kontroll skal det leverast kontrollfråsegn. Kontrollfråsegn for fuktsikring i våtrom og lufttettleik skal leverast ved søknad om ferdigattest.

Kven skal bestilla kontrollen?
Tiltakshavar har ansvar for å bestilla kontrollføretak som gjennomfører den uavhengige kontrollen og sørgjer for kontroll i samsvar med plan- og bygningsloven. I tillegg kan tiltakshavar bestilla meir omfattande kontroll som går ut over minstekravet til regelverket for kontroll.

Kva skjer dersom kontrollen avdekker feil eller manglar?
Kontrollføretaket skal innanfor kontrollområdet sitt kontrollera at byggearbeida er i tråd med krava som følgjer av plan- og bygningsloven. Feil som vert oppdaga under kontrollen skal meldast til dei ansvarlege føretaka som har prosjektert eller utført byggearbeida. Ansvarleg prosjekterande eller utførande føretak har ansvar for å lukka avvik.

Kontrollføretaket skal sjå til at avvik vert lukka. Dette inneber ikkje at det blir utført ny kontroll av teikningar eller utført byggearbeid, det er tilstrekkeleg å konstatera at avviket er stadfesta lukka av dei ansvarlege prosjekterande eller utførande føretaka. Dersom den avtalte fristen for lukking ikkje blir overheldt, skal kontrollføretaket varsla ansvarleg søkar. Dersom avvik ikkje vert lukka etter at søkar er informert og avtalte fristar er gått ut, skal kontrollføretaket melda frå til kommunen at det finst eit ope avvik.

Korleis skal våtrom kontrollerast?
Kontroll av våtrom skal innehalda:

  • Kontroll av plassering av sluk i plan og høgd som prosjektert.
  • Visuell kontroll av tilpassinga mellom membran, slukmansjett og sluk.
  • Synliggjering av eventuell lekkasje frå sisterne ved utløp til golv.
  • Samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk og at desse produkta vert nytta korrekt.

Korleis skal luftettleik kontrollerast?
Ved kontroll av lufttettleik, skal kontrolløren kontrollera at tettleiksmåling er gjennomført av utførande, og kontrollera at resultatet av tettleiksmålinga ligg innanfor forskriftskravet. Slik tettleiksmåling vil normalt vera den einaste måten utførande sjølv kan kvalitetssikre at tettleikskravet er oppfylt.

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

1 + 7 =

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»