Verditakst

Verditakst er basert på ein enkel gjennomgang av bustaden der hovudføremålet er å koma fram til verdien til eigedomen. Rapporten inneheld ei skildring av eigedomen, men takstmannen har ikkje gjort grundige undersøkingar av tilstanden. Bustaden kan såleis ha feil og manglar som ikkje er påpekt i rapporten. Rapporten eignar seg og til kontroll og korreksjon av verdigrunnlag ved likningsformue og eigedomsskatt.

 

På generelt grunnlag tilrår både forbrukarmynddigheitene, meklarbransjen og NTF at det ved avhending blir nytta tilstandsrapport (Bustadsalsrapport).

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

13 + 12 =

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»