Byggelånskontroll

Hovudføremålet er å sikre at:

  • Bank som lånegjevar har sikkerheit for at prosjektet går som planlagt og at byggelånet blir nytta i tråd med forutsetningane i lånetilsagnet.
  • For kunde sikrer det at utbetaling skjer i høve til inngåtte kontrakter og at utbetalingar ikkje skjer utan at tilsvarande har blitt tilført bygget.
  • Byggelånskontrollen blir utført for banken og erstatter ikkje den kontroll som byggherre må gjera i eigen intreresse etter Plan- og bygningslov.

 

Kompetansekrav til byggelånsoppføging

Tenesten/ skjematuret blir kun brukt av takstmenn med nødvendig sertifisering som takstmann hos Norges Takseringsforbund.

 

Byggelånskontrolløren har god kunnskap om heile prosessen ved nybygg – frå byggemelding til overtakelse og avslutning av prosjektet.

 

Byggelånskontrolløren har god kunnskap om byggekostnader for ulike bygningstyper og i tillegg har den kunnskap om lokale markedsverdier, inkludert attraktivitet/ plassering.

 

Hardingtakst tilbyr også uavhengig kontroll for lufttettleik og våtrom. Desse oppdragstypane blir ofte kombinert saman.

 

Habilitet og lojalitet

Byggelånskontrolløren skal ha eit fritt og uavhengig forhold til kunden, entreprenørane og banken. Byggelånskontrolløren er forplikta til tausheit rundt forhold som ein får kjennskap til gjennom oppdragene (Etiske retningslinjer).

 

Byggelånskontrolløren har til ein kvar tid tilfredsstillande forsikring for evt. skade som påføres banken eller byggherre, og som skyldast feilaktig eller mangelfull oppfølging frå byggelånskontrollørens side.

 

Gjennomføring av kontroll 

Byggelånskontrolløren saman med banken, kontrollerer av vilkårene for åpning av byggelånet er på plass. Byggelånskontrolløren synfarer byggeplassen minimum 2 gongar eller når banken ber om det, dette kan avtalast i kvart enkelt byggeprosjekt. Byggelånskontrolløren godkjenner fakturaer for utbetaling ved signering.

 

Byggelånsoppfølging kan og bli utført utan fakturakontroll.

 

Framdrift og produksjonsstatus blir rapportert til bank eller byggherre etter synfaring eller når banken ynskjer det.

 

Alle rapporter blir levert på skjematur med QR-koding for å sikre mot forfalskning og som dokumentasjon på gyldig sertifisering og ansvarsforsikring.

Kontakt oss

Fyll ut skjema til høgre med ein kort beskrivelse av kva me kan hjelpe deg med. Me tek på oss oppdrag i Hardanger og omkringliggjande kommunar.

4 + 15 =

«Gode verdiar bør verdsetjast,
god taksering er eit godt utgangspunkt»