905 34 740

Våre tenester

Tilstandsrapport

Ein grundig og detaljert rapport som gjev både deg som seljar og kjøpar ein trygg salsprosess.

Vert anbefalt i samband med sal av eigedom.

Les meir

Verditakst

Ein enklare skildring av eigedomen og bustaden.

Vert ofte nytta i samband med arveoppgjer, skilsmisse, korrigering av likningsverdien eller eigedomsskatt.

Les meir

Tomtetakst

Vurdering av tomt, gjeld både ubebygde tomteareal og festetomter.

Vert nytta i samband med sal av tomter, innløysing av festeavtalar og finansiering ovanfor banken.

Les meir

Førehandstakst

Tilnerma lik som verditakst, men vurderer framtidig verdi etter nybygging eller planlagt større oppgradering/endringar.

Vert nytta ved finansiering.

Les meir

Byggelånskontroll

Lånegjevar forlangar som regel ein byggjelånskontroll i samband med eit kortsiktig lån (byggjelån) i byggjeperioden.

Les meir

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttettleik ved nybygging og søknadspliktige ombyggingar for bustader.

Les meir

Overtakelse/ Kjøpshjelp

Me kan hjelpe som fagkyndig på visning eller overtakelse saman med deg.

Det er fleire viktige punkt som bør kontrollerast.

Les meir

Byggteknisk rådgjeving

Me hjelper med vurdering av bygningar og utarbeider rapporter i forbindelse med rekamasjonar, vedlikehaldsplanar, eigarskiftesaker og energiattest.

Les meir

Verdivurdering

Eigna rapport der det er behov for forenkla vurdering av verdien, til dømes ved refinansiering.

Les meir

Våre tenester

Tilstandsrapport/ Bustadsalsrapport

Ein grundig og detaljert rapport som gjev både deg som seljar og kjøpar ein trygg salsprosess.

Vert anbefalt i samband med sal av eigedom.

Les meir

Verditakst

Ein enklare skildring av eigedomen og bustaden.

Vert ofte nytta i samband med arveoppgjer, skilsmisse, korrigering av likningsverdien eller eigedomsskatt.

Les meir

Tomtetakst

Vurdering av tomt, gjeld både ubebygde tomteareal og festetomter.

Vert nytta i samband med sal av tomter, innløysing av festeavtalar og finansiering ovanfor banken.

Les meir

Førehandstakst

Tilnerma lik som verditakst, men vurderer framtidig verdi etter nybygging eller planlagt større oppgradering/endringar.

Vert nytta ved finansiering.

Les meir

Byggelånskontroll

Lånegjevar forlangar som regel ein byggjelånskontroll i samband med eit kortsiktig lån (byggjelån) i byggjeperioden.

Les meir

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttettleik ved nybygging og søknadspliktige ombyggingar for bustader.

Les meir

Overtakelse/ Kjøpshjelp

Me kan hjelpe som fagkyndig på visning eller overtakelse saman med deg.

Det er fleire viktige punkt som bør kontrollerast.

Les meir

Byggteknisk rådgjeving

Me hjelper med vurdering av bygningar og utarbeider rapporter i forbindelse med rekamasjonar, vedlikehaldsplanar, eigarskiftesaker og energiattest.

Les meir

Verdivurdering

Eigna rapport der det er behov for forenkla vurdering av verdien, til dømes ved refinansiering.

Les meir

Priskalkulator

Ynskjer du å få prisoverslag på våre tenester?

Prøv priskalkulatoren som gjev deg estimert pris på våre tenester, inkludert alle kostnadar.

«Gode verdiar bør verdsetjast, god taksering er eit godt utgangspunkt»