56 12 30 30

Legg inn nummeret ditt, så tar me kontakt

Våre tenester

Tilstandsrapport

Ein grundig og detaljert rapport som gjev både deg som seljar og kjøpar ein trygg salsprosess.

Er anbefalt i samband med sal av eigedom.

Les meir

Verditakst

Ei enklare skildring av eigedomen og bustaden.

Er ofte nytta i samband med arveoppgjer, skilsmisse, korrigering av likningsverdien eller eigedomsskatt.

Les meir

Tomtetakst

Vurdering av tomt, gjeld både ubebygde tomteareal og festetomter.

Er nytta i samband med sal av tomter, innløysing av festeavtalar og finansiering ovanfor banken.

Les meir

Førehandstakst

Tilnærma lik som verditakst, men vurderer framtidig verdi etter nybygging eller planlagte større oppgraderingar/endringar.

Er nytta ved finansiering.

Les meir

Byggjelånskontroll

Lånegjevar krev som regel ein byggjelånskontroll i samband med eit kortsiktig lån (byggjelån) i byggjeperioden.

Les meir

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttettleik ved nybygging og søknadspliktige ombyggingar for bustader.

Les meir

Overtaking/kjøpshjelp

Me kan hjelpa som fagkyndig på visning eller overtaking saman med deg.

Det er fleire viktige punkt som bør kontrollerast.

Les meir

Byggteknisk rådgjeving

Me hjelper med vurdering av bygningar og utarbeider rapporter i samband med reklamasjonar, vedlikehaldsplanar, eigarskiftesaker og energiattest.

Les meir

Verdivurdering

Rapport der det er behov for forenkla vurdering av verdien, til dømes ved refinansiering.

Les meir

Skade- og reklamasjon

Skadetakst vert nytta ved skade på fast eigedom og lausøyre, som typisk vass- og brannskadar. Me er i slike tilfelle ein uavhengig og profesjonell tredjepart, der me sikrar eit riktig oppgjer og rett reparasjonsmetode til skadelidde.

Les meir

Energirådgjevar

Enovatilskotet er ei støtteordning for private hushald. Formålet med ordninga er å gje privatpersonar eit initiativ til å gjennomføra tiltak for å betra energibruken i eigen bustad.

Les meir

Legg inn nummeret ditt her, så tar me kontakt

Våre tenester

Tilstandsrapport/ Bustadsalsrapport

Ein grundig og detaljert rapport som gjev både deg som seljar og kjøpar ein trygg salsprosess.

Er anbefalt i samband med sal av eigedom.

Les meir

Verditakst

Ei enkel skildring av eigedomen og bustaden.

Er ofte nytta i samband med arveoppgjer, skilsmisse, korrigering av likningsverdien eller eigedomsskatt.

Les meir

Tomtetakst

Vurdering av tomt, gjeld både ubebygde tomteareal og festetomter.

Er nytta i samband med sal av tomter, innløysing av festeavtalar og finansiering ovanfor banken.

Les meir

Førehandstakst

Tilnærma lik som verditakst, men vurderer framtidig verdi etter nybygging eller planlagte større oppgraderingar/endringar.

Vert nytta ved finansiering.

Les meir

Byggjelånskontroll

Lånegjevar krev som regel ein byggjelånskontroll i samband med eit kortsiktig lån (byggjelån) i byggjeperioden.

Les meir

Uavhengig kontroll

Det er krav om uavhengig kontroll av fuktsikring og lufttettleik ved nybygging og søknadspliktige ombyggingar for bustader.

Les meir

Overtaking/kjøpshjelp

Me kan hjelpa til som fagkyndig på visning eller overtakelse saman med deg.

Det er fleire viktige punkt som bør kontrollerast.

Les meir

Byggteknisk rådgjeving

Me hjelper med vurdering av bygningar og utarbeider rapporter i samband med reklamasjonar, vedlikehaldsplanar, eigarskiftesaker og energiattest.

Les meir

Verdivurdering

Rapport der det er behov for forenkla vurdering av verdien, til dømes ved refinansiering.

Les meir

Skade- og reklamasjon

Skadetakst vert nytta ved skade på fast eigedom og lausøyre, som typisk vass- og brannskadar. Me er i slike tilfelle ein uavhengig og profesjonell tredjepart, der me sikrar eit riktig oppgjer og rett reparasjonsmetode til skadelidde.

Les meir

Energirådgjevar

Enovatilskotet er ei støtteordning for private hushald. Formålet med ordninga er å gje privatpersonar eit initiativ til å gjennomføra tiltak for å betra energibruken i eigen bustad.

Les meir

«Gode verdiar bør verdsetjast, god taksering er eit godt utgangspunkt»